Database design

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Database design
ศัพท์บัญญัติ: การออกแบบฐานข้อมูล
อักษรย่อ:
ความหมาย: การออกแบบฐานข้อมูล
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: TU Subject Heading