Arthur, King

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Arthur, King
ศัพท์บัญญัติ: อาร์เธอร์, กษัตริย์
อักษรย่อ:
ความหมาย: อาร์เธอร์, กษัตริย์
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: TU Subject Heading