Art, Vietnamese

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Art, Vietnamese
ศัพท์บัญญัติ: ศิลปะเวียดนาม
อักษรย่อ:
ความหมาย: ศิลปะเวียดนาม
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: TU Subject Heading