Art, Venezuelan

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Art, Venezuelan
ศัพท์บัญญัติ: ศิลปะเวเนซุเอลา
อักษรย่อ:
ความหมาย: ศิลปะเวเนซุเอลา
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: TU Subject Heading