Art, Sri Lankan

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Art, Sri Lankan
ศัพท์บัญญัติ: ศิลปะศรีลังกา
อักษรย่อ:
ความหมาย: ศิลปะศรีลังกา
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: TU Subject Heading