Art, Liechtenstein

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Art, Liechtenstein
ศัพท์บัญญัติ: ศิลปะลิกเตนสไตน์
อักษรย่อ:
ความหมาย: ศิลปะลิกเตนสไตน์
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: TU Subject Heading