Art, Comparative

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Art, Comparative
ศัพท์บัญญัติ: ศิลปะเปรียบเทียบ
อักษรย่อ:
ความหมาย: ศิลปะเปรียบเทียบ
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: TU Subject Heading