Area measurement

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Area measurement
ศัพท์บัญญัติ: การรังวัด
อักษรย่อ:
ความหมาย: การรังวัด
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: TU Subject Heading