Architecture, Tai

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Architecture, Tai
ศัพท์บัญญัติ: สถาปัตยกรรมไท
อักษรย่อ:
ความหมาย: สถาปัตยกรรมไท
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: TU Subject Heading