Architecture, Domestic

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Architecture, Domestic
ศัพท์บัญญัติ: สถาปัตยกรรมที่อยู่อาศัย
อักษรย่อ:
ความหมาย: สถาปัตยกรรมที่อยู่อาศัย
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: TU Subject Heading