Architecture, Baroque

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Architecture, Baroque
ศัพท์บัญญัติ: สถาปัตยกรรมบาโรก
อักษรย่อ:
ความหมาย: สถาปัตยกรรมบาโรก
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: TU Subject Heading