Architecture in literature

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Architecture in literature
ศัพท์บัญญัติ: สถาปัตยกรรมในวรรณกรรม
อักษรย่อ:
ความหมาย: สถาปัตยกรรมในวรรณกรรม
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: TU Subject Heading