Architectural photography

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Architectural photography
ศัพท์บัญญัติ: การถ่ายภาพสถาปัตยกรรม
อักษรย่อ:
ความหมาย: การถ่ายภาพสถาปัตยกรรม
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: TU Subject Heading