Archipelagoes

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Archipelagoes
ศัพท์บัญญัติ: หมู่เกาะ
อักษรย่อ:
ความหมาย: หมู่เกาะ
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: TU Subject Heading