Arbitration, International

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Arbitration, International
ศัพท์บัญญัติ: อนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ
อักษรย่อ:
ความหมาย: อนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: TU Subject Heading