Apnea

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Apnea
ศัพท์บัญญัติ: ภาวะการหยุดหายใจ
อักษรย่อ:
ความหมาย: ภาวะการหยุดหายใจ
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: TU Subject Heading