Aphasic persons

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Aphasic persons
ศัพท์บัญญัติ: ผู้ที่มีภาวะเสียการสื่อภาษา
อักษรย่อ:
ความหมาย: ผู้ที่มีภาวะเสียการสื่อภาษา
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: TU Subject Heading