Antimalarials

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Antimalarials
ศัพท์บัญญัติ: ยารักษามาลาเรีย
อักษรย่อ:
ความหมาย: ยารักษามาลาเรีย
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: TU Subject Heading