Antenuptial contracts

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Antenuptial contracts
ศัพท์บัญญัติ: สัญญาก่อนสมรส
อักษรย่อ:
ความหมาย: สัญญาก่อนสมรส
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: TU Subject Heading