Animism

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Animism
ศัพท์บัญญัติ: วิญญาณนิยม
อักษรย่อ:
ความหมาย: วิญญาณนิยม
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: TU Subject Heading