Animal waste

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Animal waste
ศัพท์บัญญัติ: ของเสียจากสัตว์
อักษรย่อ:
ความหมาย: ของเสียจากสัตว์
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: TU Subject Heading