Anglican Communion

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Anglican Communion
ศัพท์บัญญัติ: นิกายแองกลิกัน
อักษรย่อ:
ความหมาย: นิกายแองกลิกัน
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: TU Subject Heading