Angklung music

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Angklung music
ศัพท์บัญญัติ: ดนตรีบรรเลงอังกะลุง
อักษรย่อ:
ความหมาย: ดนตรีบรรเลงอังกะลุง
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: TU Subject Heading