Amulets (Buddhism)

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Amulets (Buddhism)
ศัพท์บัญญัติ: เครื่องราง (พุทธศาสนา)
อักษรย่อ:
ความหมาย: เครื่องราง (พุทธศาสนา)
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: TU Subject Heading