Amitabha (Buddhist deity)

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Amitabha (Buddhist deity)
ศัพท์บัญญัติ: พระอมิตาภะ
อักษรย่อ:
ความหมาย: พระอมิตาภะ
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: TU Subject Heading