Ameloblastoma

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Ameloblastoma
ศัพท์บัญญัติ: อะเมโลบลาสโทมา
อักษรย่อ:
ความหมาย: อะเมโลบลาสโทมา
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: TU Subject Heading