Ambulatory surgical procedures

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Ambulatory surgical procedures
ศัพท์บัญญัติ: ศัลยกรรมผู้ป่วยนอก
อักษรย่อ:
ความหมาย: ศัลยกรรมผู้ป่วยนอก
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: TU Subject Heading