Ambulatory care

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Ambulatory care
ศัพท์บัญญัติ: การพยาบาลผู้ป่วยนอกสถานที่
อักษรย่อ:
ความหมาย: การพยาบาลผู้ป่วยนอกสถานที่
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: TU Subject Heading