Altered states of consciousness

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Altered states of consciousness
ศัพท์บัญญัติ: การเปลี่ยนพิชาน
อักษรย่อ:
ความหมาย: การเปลี่ยนพิชาน
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: TU Subject Heading