Allusions in literature

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Allusions in literature
ศัพท์บัญญัติ: การอ้างถึงในวรรณกรรม
อักษรย่อ:
ความหมาย: การอ้างถึงในวรรณกรรม
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: TU Subject Heading