Aksobhya (Buddhist deity)

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Aksobhya (Buddhist deity)
ศัพท์บัญญัติ: พระอักโษภยะ
อักษรย่อ:
ความหมาย: พระอักโษภยะ
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: TU Subject Heading