AIDS serodiagnosis

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: AIDS serodiagnosis
ศัพท์บัญญัติ: การวินิจฉัยกลุ่มอาการภูมิคุ้มกันเสื่อมโดยตรวจซีรั่ม
อักษรย่อ:
ความหมาย: การวินิจฉัยกลุ่มอาการภูมิคุ้มกันเสื่อมโดยตรวจซีรั่ม
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: TU Subject Heading