Aids and devices

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Aids and devices
ศัพท์บัญญัติ: กลุ่มอาการภูมิคุ้มกันเสื่อมในสื่อมวลชน
อักษรย่อ:
ความหมาย: เครื่องช่วยและอุปกรณ์
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: TU Subject Heading