Agritourism

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Agritourism
ศัพท์บัญญัติ: การท่องเที่ยวเชิงเกษตร
อักษรย่อ:
ความหมาย: การท่องเที่ยวเชิงเกษตร
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: TU Subject Heading