Adverse effects

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Adverse effects
ศัพท์บัญญัติ: ผลไม่พึงประสงค์
อักษรย่อ:
ความหมาย: ผลไม่พึงประสงค์
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: TU Subject Heading