Adrenal insufficeincy

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Adrenal insufficeincy
ศัพท์บัญญัติ: ต่อมหมวกไตทำงานไม่เพียงพอ
อักษรย่อ:
ความหมาย: ต่อมหมวกไตทำงานไม่เพียงพอ
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: TU Subject Heading