Adrenal cortex hormones

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Adrenal cortex hormones
ศัพท์บัญญัติ: ฮอร์โมนเปลือกต่อมหมวกไต
อักษรย่อ:
ความหมาย: ฮอร์โมนเปลือกต่อมหมวกไต
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: TU Subject Heading