Admission and discharge

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Admission and discharge
ศัพท์บัญญัติ: การรับและการจำหน่ายผู้ป่วย
อักษรย่อ:
ความหมาย: การรับและการจำหน่ายผู้ป่วย
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: TU Subject Heading