Administrative courts

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Administrative courts
ศัพท์บัญญัติ: ศาลปกครอง
อักษรย่อ:
ความหมาย: ศาลปกครอง
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: TU Subject Heading