Adjustment (Psychology)

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Adjustment (Psychology)
ศัพท์บัญญัติ: การปรับตัว (จิตวิทยา)
อักษรย่อ:
ความหมาย: การปรับตัว (จิตวิทยา)
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: TU Subject Heading