Act of state

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Act of state
ศัพท์บัญญัติ: การกระทำของรัฐ
อักษรย่อ:
ความหมาย: การกระทำของรัฐ
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: TU Subject Heading