Acrylonitrile

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Acrylonitrile
ศัพท์บัญญัติ: อะคริโลไนทริล
อักษรย่อ:
ความหมาย: อะคริโลไนทริล
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: TU Subject Heading