Acquired immunodeficiency syndrome ; AIDS (Disease)

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Acquired immunodeficiency syndrome ; AIDS (Disease)
ศัพท์บัญญัติ: กลุ่มอาการภูมิคุ้มกันเสื่อม
อักษรย่อ:
ความหมาย: กลุ่มอาการภูมิคุ้มกันเสื่อม
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: TU Subject Heading