Achras zapoto

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Achras zapoto
ศัพท์บัญญัติ: ละมุดฝรั่ง
อักษรย่อ:
ความหมาย: ละมุดฝรั่ง
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: TU Subject Heading