Stabilization

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Stabilization
ศัพท์บัญญัติ: การปรับเสถียร
อักษรย่อ:
ความหมาย: การปรับเสถียร
รายละเอียด: การรักษาระดับปริมาตรอัตราการไหลหรือสภาพอื่นๆให้คงที่ ; ในการลดความกระด้างของน้ำโดยไลม์โซดา หมายถึง กระบวนการใดๆ ซึ่งทำให้เกิดตะกรันน้อยที่สุด หรือไม่มีเลย ; ในการบำบัดน้ำเสีย หมายถึง กระบวนการที่ทำให้สมบัติของน้ำคงที่ก่อนปล่อยน้ำทิ้ง เช่น บ่อปรับเสถียร ; ในการควบคุมการกัดเซาะหมายถึง การสร้างกำแพงน้ำ สร้างแนวป้องกันริมฝั่งโดยการปลูกพืชคลุมให้รากยึดดินหรือวิธีอื่นๆ ; ในการควบคุมการกัดกร่อน หมายถึง การปรับค่าพีเอชของน้ำเพื่อรักษาสมดุลคาร์บอเนตที่จุดอิ่มตัว
เอกสารแหล่งที่มา: กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กลุ่ม: สิ่งแวดล้อม