Contamnination

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Contamnination
ศัพท์บัญญัติ: การปนเปื้อน
อักษรย่อ:
ความหมาย: การปนเปื้อน
รายละเอียด: การที่น้ำเกิดมีจุลชีพ สารเคมี ขยะ ของเสียเกิดขึ้นในปริมาณที่ทำให้น้ำนั้นไม่เหมาะแก่การนำไปใช้
เอกสารแหล่งที่มา: กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กลุ่ม: สิ่งแวดล้อม