Central city planning

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Central city planning
ศัพท์บัญญัติ: ผังเมืองรวม
อักษรย่อ:
ความหมาย: ผังเมืองรวม
รายละเอียด: แผนผัง นโยบายและโครงการ รวมทั้งมาตรการควบคุมทั่วไป ที่ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา และดำรงรักษาเมือง และบริเวณที่เกี่ยวข้อง หรือชนบท ในด้านที่เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ทรัพย์สิน การคมนาคมและการขนส่ง การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะ และสภาพแวดล้อม เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการผังเมือง
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: สิ่งแวดล้อม