Agenda 21

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Agenda 21
ศัพท์บัญญัติ: แผนปฏิบัติการ 21 เพื่อการพัฒนายั่งยืน
อักษรย่อ:
ความหมาย: แผนปฏิบัติการ 21 เพื่อการพัฒนายั่งยืน
รายละเอียด: เป็นแผนปฏิบัติการที่ได้รับการอนุมัติจากการประชุม Earth Summit หรือที่ประชุมสหประชาชาติว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา (The United Nations Conference on Environment and Development UNCED) เมื่อเดือนมิถุนายน 2535 ที่นครริโอเดอจาเนโร ประเทศบราซิล เพื่อเป็นแนวทางของนานาชาติในการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับปัญหาและความจำเป็นของแต่ละท้องถิ่น มีความหนากว่า 300 หน้า ที่ไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายระหว่างประเทศ
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: สิ่งแวดล้อม