Acetaminophen

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Acetaminophen
ศัพท์บัญญัติ: อะซีตะมิโนเฟน
อักษรย่อ:
ความหมาย: อะซีตะมิโนเฟน
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: TU Subject Heading