Accreditation (Education)

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Accreditation (Education)
ศัพท์บัญญัติ: การรับรองคุณภาพทางการศึกษา
อักษรย่อ:
ความหมาย: การรับรองคุณภาพทางการศึกษา
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: TU Subject Heading